Ano ang Pilipino: Dugo at Karaniwang Katangian-Common traits, Filipino customs, traditions, attitudes, manners

Jayson Estrada
is a Travel agent in Israel

Ang kasalukuyang Pilipino ay hindi puro o dalisay, sapagkat siya ay bunga ng iba’t ibang lahing katutubo at banyaga. Nabibilang ang Pilipino sa liping Malayo, bagaman sa kanyang mga ugat ay nananalatay ang dugo ng iba’t ibang lahi at lipi, gaya ng Intsik, kastila, Amerikano, Indiyan, Hapon, at iba pa. Samakatuwid ay bunga siya ng pagsasama ng dugong Silangan at dugong Kanluran.


Sa kanyang katutubong dugong Silangan ay naidagdag ang dugong Kanluran nang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas noong ika-16 dantaon (century) at nang dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas noong 1898 at halinhan ang kapangyarihang Kastila. Sa loob ng 333 taong inilagi ng mga Kastila sa Pilipinas ay nagkaroon ng pagkakaunawaan ang ilang mga Pilipino sa mga Kastila, at ang mga pagkakaunawaang ito’y nagbunga ng tinatawag na mestisong Kastila. Gayon din ang nangyari nang magkaroon ng pagkakaunawaan ang mga Intsik at Amerikano sa mga Pilipino, na ang naging bunga’y tinawag na mestisong Intsik o mestisong Amerikano. Sa salitang kalye, ang mestiso ay tinatawag na tisoy. Ito’y iniaangkop sa mga mestisong Amerikano at Europeo, ngunit hindi itinatawag sa mestisong Intsik o Hapon o Indiyan. Anupa’t ang tisoy ay salitang ginagamit sa mga may dugong putting Kanluranin at hindi sa dugong Silanganin – isang katibayang hanggang ngayo’y hindi pa nalilipol ang diwang busabos (colonial mentality).


Ang Pilipino ay mahigpit na nakabigkis sa kanyang kaanak. Mula sa kauna-unahang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang yunit ng lipunan (unit of society) ay ang kaanak at ang halos lahat nang bagay ay nakasalalay diyan. Noon, ang isang maganak ay binubuo ng mga lolo at lola, mga magulang, at mga anak. Kung minsan, ang mga apo’t mga manugang ay kasama rin sa maganak, ngunit nang lumaon ay nawalay ang mga apo’t manugang. SA panahong ito, dahil sa bisa ng kabihasnan Kanluranin, lalo na ng kabihasnang Amerikano, ang mga anak, kapag nagkaasawa na, ay humihiwalay sa mga magulang at nagsasarili na. Gayunman, marami pa rin sa mga Pilipino, lalo na sa mga karaniwang mamamayan, ang hindi humihiwalay sa mga magulang kahit na magkaasawa. Kung wala ang nuno (lolo’t lola), ang magulang ang siyang naghahari sa tahanan: Ang payo nila’y mahalaga sa anak, ang mga pangaral ng magulang ay itinatanim sa isip ng mga anak, at ang mga ito;y gumagalang hindi lamang sa katauhan ng kanilang mga magulang, kundi gayon din sa kanilang mga kurokuro. Anupa’t sa isang mag-anak na Pilipino, ang mga magulang at mga anak ay may pagsusunurang kahili-hili.


Ang kaanak ay malaki, sapagka kasama, bukod sa nuno, mga apo, at mga manugagn, ang mga kamag-anak ng mag-asawa. Ito ang tinatawag na pinalaking kaanak. Bukod sa mga ito ay kasama pa rin sa pinalaking kaanak ang mga ninong at ninang ng mga anak at ang mga kapatid ng mga yaon. Sa paninging Pilipino, ang ninong at ninang ay tumatayong ama’t ina ng lubos na ulilang bata at tungkulin ng ma yaon na kumupkop dito sa huli.


Ang paggalang sa nakatatanda ay isang magandang katangian ng Pilipino. Ang paggalang sa wikang Pilipino ay may tatlong antas. Una, ang paggamit ng katagang po sa kausap kahit na ito’y bata ngunit hindi kakilala. Halimbawa; “Sino po ang aking kausap?” Ikalawa, ang paggamit ng ikalawang panauhang pangmarami, gaya ng kayo, inyo, at ninyo kahit na ang kausap o ang kinakausap ay iisang tao lamang. Halimbawa: Saan po kayo pupunta?


Karaniwang manangan ang Pilipino sa “bahala na” ano mang ang kasuungan niya. Handa ka bang umiksamen ngayon? Bahala na. Sa harap ng panganib, sa harap ng hindi pa nangyayari ay “bahala na” ang kanyang agimat (talisman). Dahil dito ay hindi siya nasisiraan ng loob sa arap ng ano mang panganib o suliranin.


Ang isa pang magandang katangian ng Pilipino ay ang katapatan sa kaibigan o sa pinagkakautangan ng loob. Gawan mo ng mabuti ang Pilipino at hindi ka malilimot. Sa ganang kanya, ang utang na loob ay hindi maaaring bayaran, kundi maaari lamang gantihan. Kaya’t hindi sinasbing “babayaran ko ang utang na loob sa iyo”, kundi “Makakaganti rin ako ng uang na loob sa iyo.”


Ang isang hindi kanais-nais na katangian ng Pilipino ay ang pagiging makasariling-pook (regionalistic). Hanggang ngayo’y hindi pa nawawala sa kanya ang pumanig sa taong nanggaling o tubo sa kanyang pook. Ito’y pinatutunayan ng tanong na “Taga saan ka?” kapag nagkita ang dalawang Pilipino sa ibang bansa, na ang ibig sabihin ay sang lalawigan ka nagbuhat.


It has been said that history repeats itself. So why is it crucial to study history? Because one may learn about past human behavior that is relevant to the intellectual growth and development of himself as an individual. Learning about the events of the past give us an understanding of how the world came to be, not only in your world but around the world including all cultures of people as well as nature. Studying history will teach you how to understand and overcome change. Thus, history should be studied for several reasons. First, history helps us to understand other cultures. With this knowledge of history you can be able to analyse other cultures. Another reason to study history is because it helps us to understand change. Change comes every day and without history, people do not have anything to prepare themselves for. Furthermore, an understanding history is a basic prerequisite as a citizen of a nation. Also, history can explain change on a larger scale. For example, if someone wanted to know why the stock markets crash, they could research and look for patterns for economic downturns. So history does matter. It has been said that he who controls the past controls the future. Our view of history shapes the way we view the present, and therefore it dictates what answers we offer for existing problems. One of the greatest benefits of studying history is that it allows us a chance to learn about who we came from. The people of the past are those who came before us, and it is interesting to see how some of the thoughts, attitudes, and practices of today can differ so drastically from those throughout history.


History is important because it helps us to understand the present. History teaches values. If we will listen to what history has to say, we can come to a sound understanding of the past that will tell us much about the problems we now face. If we refuse to listen to history, we will find ourselves fabricating a past that reinforces our understanding of current problems.


About the author

Jayson Estrada

Profession: Travel agent
Israel , Mount Carmel , Haifa
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.