Providing Equal Access to Education for Filipinos

We believe that every Filipino, regardless of location, financial or social status, should have equal access to information and education. Naniniwala kami na ang bawat Pilipino, nasaan man sa mundo, mayaman man o mahirap, ay may karapatan sa pantay-pantay na oportunidad at libreng edukasyon.
Magtanong o magbahagi tungkol sa mga isyung pangkalusugan, legal, pangkabuhayan atbp. Buhay OFW promotes equal access to education, inclusive growth and mutual support, without class discrimination. We aim to make a social impact in Filipinos' lives by encouraging mutual support and civic-mindedness. 

People who could help you