Mabisang Gamot laban sa kagat ng Pulgas: Paano puksain labanan mawala sa bahay?

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Gumagaling ang mga kagat ng pulgas kahit walang gamot. Gayunpaman, kailangan mong puksain ang mga pulgas upang pigilan din ang pagkagat ng mga ito.

Kailangang gamutin ng mga pesticide ang iyong alagang hayop at bahay upang mapatay ang mga pulgas. Ang mga gamot na ito ay dapat pangasiwaan ng mga propesyonal na mga eksperto sa pest control.

Sa karamihan ng mga kaso, kakailanganin mong umalis sa iyong bahay nang ilang oras matapos ang paggagamot.

Mayroong mga do-it-yourself na gamot para sa bahay na pinagpupugaran ng mga pulgas, ngunit kapag hindi naging sapat ang mga ito, kakailanganin mong humingi ng tulong mula sa propesyonal.

Upang pahupain ang mga sintomas ng kagat ng pulgas, subukan ang mga over-the-counter na cream na pantanggal ng pangangati at mga gamot na antihistamine.

Iwasan ang pagkamot sa kagat. Kung may mapapansin kang mga senyales ng impeksyon sa bahagi ng kagat, tulad ng isang white pocket o pantal, magpa-appointment kaagad sa iyong doktor.Tuluyang pukasin ang mga pulgas!

Upang malaman kung may problema ka sa pulgas, itsek ang iyong alagang hayop. Hawiin ang kanilang mga balahibo at maghanap ng mga pulgas o kagat ng pulgas sa balat.

Gayundin, kung madalas silang nagkakamot, maaaring senyales ito na mayroon silang mga pulgas.

Dalhin sa beterinaryo ang iyong alaga, at pagkatapos ay ipagamot sa isang propesyonal at eksperto sa pest control ang iyong bahay.

Saka mo lamang makokontrol ang iyong mga kagat ng pulgas at mapipigilan ang ibayo pang pangangati, at pagkakaroon ng mga butlig na makakati.

Ang mga matatandang pulgas ay madalas na naglalagi sa hayop, ngunit ang mga itlog, larba, at pupa ng mga pulgas ay madalas na nakikita sa kapaligiran ng hayop – laluna sa mga karpet, kobre kama at kumot, at sa ilalim ng mga kanto ng mga furniture. Sa bawat pulgas na iyong makikita sa iyong alaga, malamang na mayroong daan-daang itlog at larba sa iyong bahay at bakuran. Kung kaya, laging kasama ng epektibong flea control program ang paggagamot sa kapaligiran gayundin ang paggagamot sa iyong alaga. Narito ang mahahalagang hakbang para sa matagumpay na flea control program:

- Pagtanggal o pagpuksa ng mga pulgas sa loob ng bahay

- Pagtanggal o pagpuksa ng mga pulgas sa paligid ng labas ng bahay

- Pagtanggal o pagpuksa ng mga pulgas sa mga alagang hayop

- Pagpigil na lumaki ang mga murang pulgas.Pagkontrol o Pagpuksa ng Pulgas sa Loob ng Bahay
Ang pagkontrol o pagpuksa ng pulgas sa loob ng bahay ay nangangahulugang mekanikal na pagtanggal sa lahat ng yugto ng pulgas, pagpatay sa lahat ng matatandang pulgas, at pagpigil sa mga murang pulgas na lumaki.

Magsimula sa pamamagitan ng pag-vacuum nang maigi, laluna sa ilalim ng mga kurtina, sa ilalim ng mga kanto ng furniture, at kung saan natutulog ang iyong alaga. Tinatayang ang pag-vacuum ay nakakatanggal ng hanggang 50% ng mga itlog ng pulgas. Mag-vacuum araw-araw sa mga lugar na laging napupuntahan ng mga tao, at linggu-linggo naman sa ibang lugar. Sa bawat pagkakataon, i-seal ang iyong vacuum bag sa isang plastic bag at itapon ito kaagad. Huwag maglagay ng mothballs o flea collars sa vacuum, dahil maaari itong magbuga ng nakalalasong singaw.

Gumamit ng produktong papatay sa lahat ng natitirang matatandang pulgas at makakapigil din sa pagdebelop at paglaki ng mga itlog at larba. Kakailanganin mo ng produktong parehong may adulticide at insect growth regulator (IGR), tulad ng Nylar (pyriproxyfen) o methoprene. Ito ay maaaring nasa anyo ng mga powder para sa karpet, mga fogger, o ispray.

Ang mga fogger ay partikular na epektibo sa malalaki at bukas na mga lugar. Ang mga surface spray ay maaaring makarating hanggang sa mga baseboard, molding, mga siwang, at sa ilalim ng furniture na hindi kayang abutin ng mga fogger. Piliin ang (mga) produktong gagamitin mo nang may pag-iingat, habang isinasaalang-alang ang presensya ng mga bata, isda, ibon, mga taong may hika, atbp. Matutulungan ka ng iyong beterinaryo sa pagpili ng naaangkop na mga produkto para sa iyong kalagayan.

Labhan o hugasan ang higaan ng iyong alaga linggu-linggo at gamutin ang higaan at ang paligid nito gamit ang produktong may adulticide at insect growth.

Huwag ring kalimutang linisin at gamutin ang iyong sasakyan, pet carrier, garahe, basement, o iba pang lugar na napupuntahan ng iyong alaga.Pagkontrol o Pagpuksa ng Pulgas sa Labas ng Bahay
Ang pagkontrol o pagpuksa sa mga pulgas sa labas ng bahay ay ang susunod na hakbang upang mawala ang problema sa pulgas, at sa pangkalahatan ay nangangahulugang paggagamot sa bakuran at mga lugar na pinupuntahan ng mga alagang hayop gamit ang mga outdoor spray. Madalas ay gusto ng mga pulgas sa mga lugar na mamasa-masa, mainit-init, malilim, at kung saan mayroong mga organic na dumi. Madalas din silang nasa mga lugar na laging pinupuntahan ng mga alagang hayop, kaya siguraduhing mag-concentrate sa mga lugar tulad ng mga patio, sa ilalim ng mga beranda, sa mga dog house, atbp. Kalaykayin ang anumang organic na dumi o basura tulad ng mga dahon, dayami, pinagputulan ng damo, atbp., upang gambalain ang mga pinagpupugaran ng pulgas at hayaang sumuot sa mga ito ang anumang produkto para sa pulgas at garapata na ginagamit mo sa labas ng bahay. Maaaring kailanganin mong gamutin ang bakuran tuwing 7 hanggang 14 na araw, depende sa produkto. Anuman ang ginagamit na produkto, laging tatandaan na hindi dapat mag-ispray sa mga lugar kung saan maaaring pumunta sa mga lawa, ilog, o fish pond ang tubig na dadaloy mula sa ulan o iba pa. Basahin nang mabuti ang label sa lahat ng insecticide at gamitin sila gaya ng itinatagubilin.Pagkontrol o Pagpuksa ng Pulgas sa Iyong Alagang Hayop
Ngayong tapos na tayo sa mga pulgas sa loob ng bahay at nagamot na ang mga “hot spot” sa iyong bakuran, oras na para puksain ang mga pulgas sa iyong alagang hayop. Maraming mga produkto para sa flea control na magagamit sa mga hayop, kabilang ang mga produktong inilalagay sa katawan nang isang beses sa isang buwan, mga ispray, dip, shampoo, collar, at mga produktong oral. Sa anumang produktong inilalagay nang direkta sa hayop, pakitandaan na maaari kang makakita ng ilang buhay na pulgas sa iyong alaga sa loob ng ilang panahon matapos ang pag-ispray, pag-shampoo, pag-dip, atbp. Para mamatay ang mga pulgas, kailangan nilang mapadikit sa insecticide, at masipsip ito.

Tandaan na hangga’t hindi pa namamatay ang lahat ng pulgas sa iyong bahay, malamang na makakakita ka pa rin ng mga pulgas, kahit sa alagang hayop na nagamot na, dahil maaaring magpatuloy na lumaki at magdebelop ang mga murang anyo ng pulgas. Totoo ito laluna kung mayroon kang malaking problema sa pulgas sa simula pa lamang. Susi dito ang pagtitiyaga. Mahalagang sumunod sa epektibong programa sa flea control sa loob ng mahabang panahon upang maalis ang lahat ng pulgas, sa lahat ng yugto ng kanilang pag-iral. Maaaring tumagal ito nang ilang buwan hanggang isang taon, depende sa iyong partikular na sitwasyon.


Mga Inilalagay sa Katawan nang isang beses sa isang buwan: Ang mga insecticide na ipinapahid nang isang beses sa isang buwan ay inilalagay sa maliit na bahagi sa likod ng iyong alagang hayop, at malamang na pinakamadaling gamitin sa lahat ng produkto. Sa pangkalahatan, ito rin ang pinakatumatagal. Ang iba sa mga ito ay pumapatay sa mga pulgas at garapata, samantalang ang iba naman ay pumapatay lamang ng mga pulgas, kaya’t suriin nang mabuti ang label. Karaniwang kabilang sa mga ingredient ng mga ito ang permethrin, pyrethrin, o fipronil. Dahil maraming mga produkto para sa aso ang lubhang mapanganib sa mga pusa, basahin nang mabuti ang label.

Tandaan: HUWAG gamitin ang mga produktong may permethrins sa mga pusa.

Mga Ispray: Maaaring nasa anyo ng mga aerosol o pump bottle ang mga ispray para sa flea at tick control. Pumili ng produkto na mayroong adulticide at insect growth regulator. Sundin ang mga tagubilin ng iyong beterinaryo at gumawa ng produkto kung gaano kadalas mag-i-ispray, at siguraduhing mag-ispray lamang sa lugar na maaliwalas at maayos na nakakapasok ang hangin galing sa labas, habang nakakasingaw naman papalabas ang hangin galing sa loob.

Mga Dip: Ang mga dip at rinse ay inilalagay sa buong katawan ng alagang hayop. Kadalasan ay mayroong silbi ang mga labi ng mga produktong ito sa katawan ng hayop matapos silang gamitin. Ang mga ito ay dapat na gamitin lamang sa lugar na maayos ang bentilasyon ayon sa mga tagubilin ng iyong beterinaryo at ng gumawa ng produkto. Makakatulong ang paglalagay ng bulak sa tainga ng alagang hayop at opthalmic ointment sa mga mata niya. Kahit na ginawa mo ang mga ito, pakaingatang huwag malagyan ng produkto ang mga tainga o mata ng alagang hayop. Maaaring may kalakip ng pyrethrins, permethrins o organophosphates ang mga dip o rinse.

Mga Shampoo: Ang mga shampoo para sa pulgas at garapata ay pangunahing para sa pagpuksa o pag-alis ng mga pulgas at garapatang nasa katawan na ng hayop. Karamihan ng mga shampoo ay mayroong kakaunti silbi o wala nang silbi ang mga labi kapag natapos na ang paggagamot. Upang maayos na gamitin ang isang shampoo para sa pulgas at garapata, kailangang siguraduhing nailagay sa buong katawan ang shampoo at ibabad muna ito sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto bago banlawan. Kadalasan, mayroong pyrethrins ang mga shampoo.


Mga Collar: Ang mga collar para sa mga pulgas at garapata ay napakaepektibo, ngunit dapat na i-apply nang maayos. Upang makuha ang tamang digri ng kasikipan, dapat mayroong espasyong sinlaki lamang ng dalawang daliri sa pagitan ng collar at leeg ng iyong alaga. Siguraduhing alisin ang anumang sobrang bahagi ng collar matapos mo itong mailagay nang maayos. Kung hindi, maaaring ngatngatin ng hayop na iyon o ng ibang hayop ang dulo. Itsek ang package para sa impormasyon hinggil sa tagal ng pagiging epektibo dahil ang ibang collar ay nawawalan ng epekto kapag nabasa, atbp. Kung madalas na naliligo o lumalangoy ang iyong aso. Nakakaranas ang ibang aso ng iritasyon sa ilalim ng collar. Kapag nangyari ito, maaaring kailanganin mong gumamit ng ibang produkto.PAGPIGIL--- PAGPIGIL --- PAGPIGIL

Ang pagsunod sa epektibong programa sa flea control ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ang laban sa pamumugad ng pulgas. Panatilihing sinusunod ang mga hakbang na nakalista sa ibaba, at magiging ganap na walang pulgas ang iyong bahay kalaunan. Matapos mapanalunan ang labanan sa pagkontrol sa umiiral na problema sa pulgas, sigurado kaming sasang-ayon ka na ang pinakamahusay na estratehiya sa pagkontrol ng pulgas ay laging ang pagpigil na magkaroon nito.

Continue Reading: Ano ang Garapata at ano ang mga sintomas at sakit dulot nito?

Continue Reading: Ano ang Pulgas at paano ito maiwasan?

Continue Reading: Pwede pa rin ba magkaroon pulgas kahit walang aso?


Continue Reading: Ano mabisang gamot sa garapata? Paano ito maiwasan?


About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)